Патентний повірений України Колосов Олександр

ПАТЕНТУВАННЯ
ВИНАХОДІВ І КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ

Патентний повірений України Олександр Колосов надає послуги з реєстрації патентів на винахід/корисну модель в Україні, Росії і Білорусії.

На сучасному етапі економічного розвитку патенти є основним інструментом і основною зброєю технологічного бізнесу.

Ми також вважаємо, що Інтернет є одним з найбільших винаходів нашого часу, який відкриває широкі можливості для нас. У зв'язку з цим на порядок денний стає завдання одержання державної охорони на розроблені Інтернет-технології, а також на програмні продукти.

Залежно від того, яким чином розроблюване програмне забезпечення буде використовуватися спільно з реалізуючою його апаратурою, може змінюватися найбільш ефективна система державної охорони (патентне або авторське право).

Винахід (корисна модель) — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Винаходом (корисною моделлю) може бути: пристрій, спосіб, речовина, біологічний матеріал (наприклад, штам мікроорганізму, культура клітин, рослин і тварин), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Пристрій, як об'єкт винаходу, характеризується конструктивними (компонувальними) ознаками — розташуванням елементів, їх взаємозв'язком, формами елементів (деталей, вузлів), співвідношенням розмірів елементів, матеріалом, з якого виконаний елемент.

Речовина, як об'єкт винаходу, характеризується або компонентами, або хімічною будовою. Тут розрізняють, по-перше, речовини, отримані нехімічним шляхом, і, по-друге, хімічні сполуки.

Процесом або способом називають сукупність дій, виконуваних над матеріальними об'єктами і спрямованих на досягнення певного технічного результату.

Винахід "на застосування відомого продукту чи процесу" характеризується знаходженням нового відношення відомого предмета до інших предметів, що дозволяє використовувати його за новим, нетрадиційним для даного предмета призначенням.

При отриманні патентної охорони основна частина винаходу, пов'язаного з програмним забезпеченням, може в основному стосуватися таких елементів: апарату (апаратури), системи, алгоритму, чисельного методу, мережі, методу обробки даних або самого програмного забезпечення. У цьому випадку можливе отримання охорони як на спосіб, так і на пристрій.

Основним законодавчим актом в Україні щодо винаходів і корисних моделей є "Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

В обмін на розкриття суті винаходу його автором, держава від імені суспільства видає патент на винахід. Патентом закріплюється авторство винаходу і монопольне право на використання винаходу.

Патент видається на винахід, який відповідає критеріям охороноздатності: новизна, винахідницький рівень і промислова придатність.

Патент видається на корисну модель, якщо вона нова і промислово придатна. При цьому діє реєстраційна (явочна) система патентування, тобто проводиться тільки формальна експертиза і не проводиться експертиза по суті.

Патент діє тільки на території країни, де він виданий.

Для забезпечення економічної охорони Ваших інтересів не тільки в Україні, але й за кордоном, рекомендується отримати патент в країні або групі країн, що цікавить Вас. Патент дасть Вам можливість монопольно використовувати, надавати дозвіл на використання або забороняти використання Вашого винаходу третіми особами на певній території.

Термін дії патенту на винахід — 20 років від дати подання заявки на винахід. Термін дії патенту на корисну модель — 10 років від дати подання заявки на корисну модель.

Для того, щоб отримати права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель, необхідно подати до експертної установи (ДП «УІПВ») заявку встановленої форми і в установленому порядку. В процесі експертизи буде ухвалено рішення про видачу патенту або про відмову в його видачі.

Власником права інтелектуальної власності може бути винахідник, роботодавець винахідника, якщо винахід було створено в рамках службового завдання або за контрактом, правонаступник винахідника або роботодавця.

Важливою умовою для успішного просування на зовнішній ринок та з метою підвищення конкурентоспроможності інноваційних науково-технічних розробок, у тому числі стартапів, а також готової продукції, на які можуть бути оформлені патенти на винаходи, є здійснення зарубіжного патентування за процедурою РСТ (Patent Cooperation Treaty).

Патентування за процедурою РСТ допомагає заявникам патентувати свої винаходи в багатьох країнах, сприяє патентним відомствам у прийнятті рішень про видачу патенту і полегшує доступ публіки до технічної інформації, що стосується винаходів. Подаючи одну міжнародну патентну заявку за процедурою РСТ, заявник може забезпечити своєму винаходу охорону в 148 країнах світу.

Вищезазначене патентування здійснюється на базі національної (української) заявки впродовж 12 місяців з дати її пріоритету.

Процедура зарубіжного патентування згідно з РСТ умовно поділяється на два основні етапи – міжнародну фазу, що триває до 30-31 місяців, і на національну фазу.

Міжнародна фаза РСТ передбачає, зокрема, проведення міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи.

Після аналізу результатів міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи винахідник має можливість більш реалістично підійти до наступного переходу на стадію отримання національних патентів.

Це сприяє у кінцевому підсумку скороченню зайвих витрат для заявника на зарубіжне патентування.

Таким чином, результатом зарубіжного патентування за процедурою РСТ є не видача «міжнародного патенту», а отримання більш достовірної оцінки щодо шансів Заявника на подальше отримання патенту у вибраних заявником національному та регіональному Патентних Відомствах на базі поданої міжнародної заявки.

Патентний повірений підготує та реалізує пропозиції щодо комплексного патентуванню розробок, у тому числі у вигляді «обхідних» патентів (за наявності аналогічних рішень у конкурентів) або «зонтичних» патентів.

(за матеріалами видань Державної служби інтелектуальної власності України)

Нижче наведені зразки деяких патентів України на корисні моделі та винаходи, підготовлені патентним повіреним України

Корисні моделі:

37554; 38314; 38410; 40293; 40294; 43783; 52524; 52527; 52529; 52534; 75366; 75367; 75368; 75371; 75372; 78585; 80608; 87283; 87284; 90995; 96352.

Винаходи:

50701; 52526; 52527; 84523; 84660; 87090; 105697; 106187.

Для чого Вам може знадобитися ця послуга?

 • Надійний захист від недобросовісної конкуренції
 • Підвищення вартості нематеріального активу
 • Включення нематеріального активу до Статутного фонду
 • Використання нематеріального активу в якості застави
 • Непрямий захист на митному кордоні від контрафактного імпорту

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

Процедура Гонорар Держ. мито
Складання (виправлення) опису
- заявки на корисну модель Ціна договірна, уточнюйте -
- заявки на винахід Ціна договірна, уточнюйте -
Підготовка та подання документів
- 3 пункти формули Ціна договірна, уточнюйте 800 UAH
- кожний наступний пункт Ціна договірна, уточнюйте 80 UAH
Формальна експертиза
- формальна експертиза Ціна договірна, уточнюйте -
Кваліфікаційна експертиза
- 1 незалежний пункт формули Ціна договірна, уточнюйте 3000 UAH
- кожний додатковий незалежний пункт формули Ціна договірна, уточнюйте 3000 UAH
Прискорена експертиза (винахід)
- 1 незалежний пункт формули Ціна договірна, уточнюйте 3720 UAH
- кожний додатковий незалежний пункт формули - 900 UAH
Прискорена експертиза (корисна модель)
- прискорена експертиза Ціна договірна, уточнюйте 720 UAH
Публікація та видача Патенту
Публікація про видачу Патенту Ціна договірна, уточнюйте 200 UAH
- додатково за кожний аркуш заявки понад 15 Ціна договірна, уточнюйте 10 UAH
Видача Патенту для резидентів України Ціна договірна, уточнюйте 17 UAH
Видача Патенту для нерезидентів України Ціна договірна, уточнюйте 100 USD
Підтримання чинності Патенту:
- на ВИНАХІД: - -
1-2-й роки Ціна договірна, уточнюйте 300 UAH
3-й рік Ціна договірна, уточнюйте 400 UAH
4-й рік Ціна договірна, уточнюйте 500 UAH
5-й рік Ціна договірна, уточнюйте 600 UAH
6-й рік Ціна договірна, уточнюйте 700 UAH
7-й рік Ціна договірна, уточнюйте 800 UAH
8-й рік Ціна договірна, уточнюйте 900 UAH
9-14-й роки Ціна договірна, уточнюйте 2100 UAH
15-25-й роки Ціна договірна, уточнюйте 3800 UAH
- на КОРИСНУ МОДЕЛЬ: - -
1-2-й роки Ціна договірна, уточнюйте 300 UAH
3-й рік Ціна договірна, уточнюйте 400 UAH
4-й рік Ціна договірна, уточнюйте 500 UAH
5-й рік Ціна договірна, уточнюйте 600 UAH
6-й рік Ціна договірна, уточнюйте 700 UAH
7-й рік Ціна договірна, уточнюйте 800 UAH
8-й рік Ціна договірна, уточнюйте 900 UAH
9-10-й роки Ціна договірна, уточнюйте 2100 UAH

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

Процедура Гонорар Держ. мито
Конвенційний пріоритет
- 1 пріоритет Ціна договірна, уточнюйте -
- кожний додатковий пріоритет Ціна договірна, уточнюйте -
- продовження терміну права на пріоритет попередньої заявки Ціна договірна, уточнюйте 100 UAH

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

ПОСЛУГИ
Необхідна вихідна інформація
 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адреса
 • Повне ім'я автора (-ів) патентуємого об’єкта та його (їх) адреса
 • Проект опису патентуємого об’єкта (бажано у вигляді файла)
 • Комплект схем (рисунків, зображень) патентуємого об’єкта з позначенням його елементів (бажано у вигляді файла)
 • Пріоритетний документ (не обов'язково)
 • Довіреність на ведення справ
 • Оплата гонорару патентного повіреного і офіційних зборів
Процедурні терміни оформлення та реєстрації
 • 14-30 днів
  Складання (коригування) опису
 • 1-2 дні
  Підготовка і подання заявки
 • 6 місяців
  Формальна експертиза
 • 10-12 місяців
  Кваліфікаційна експертиза
 • 60 роб. днів
  Прискорена експертиза (винахід)
 • 20 роб. днів
  Прискорена експертиза (корисна модель)
 • 1,5-2 місяці
  Публікація та видача патенту
 • 1-2 дні
  Підтримання чинності патенту
Кінцевий результат роботи
 • Патент на корисну модель
 • Патент на винахід
 • Виписка з Держ. Реєстра
Потенційні ризики
 • Відсутність процедури кваліфікаційної експертизи заявки на корисну модель
 • Висока ймовірність оскарження виданого патенту на корисну модель в Україні третіми особами
 • Можливість порушення прав третіх осіб при некваліфікованому складанні формули винаходу (корисної моделі)
 • Можливість створення конкурентами «обхідних» патентів на винаходи
Зразки патентів на корисні моделі і винаходи України, Росії і Білорусі

Патент на корисну модель в Росії Патент на винахід в Росії

Патент на корисну модель в Україні Патент на винахід в Україні

Патент на корисну модель в Білорусі Патент на винахід в Білорусі